ręką historii pisane...

Region Podlasie z racji swego geopolitycznego położenia stanowi religijno-narodowościową  mozaikę. Odzwierciedleniem tego są

 

dzieje  międzyrzeckiego kościoła

Św. Józefa Oblubieńca NMP.

 

 

XVI w.    - w miejscu obecnego kościoła istnieje drewniana świątynia obrządku wschodniego     

                  pod wezwaniem Św. Mikołaja

1596r.     - zgodnie z postanowieniami unii brzeskiej świątynia jako unicka przyjmuje 

                  zwierzchnictwo papieża

1643r.     - pożar w Międzyrzecu niszczy też cerkiew przy Rynku

1644r.     - odbudowa świątyni unickiej Św. Mikołaja, właściciel miasta Jan Daniłowicz

                  funduje 3 dzwony i nadaje przywilej kościołowi zarządzanemu przez proboszcza

                  ks. Symeona Sakowicza

1657r.     - Szwedzi w okresie potopu rabują cerkiew i jeden z dzwonów

1661r.     - Łukasz Opaliński potwierdza wcześniejsze przywileje dla kościoła unickiego

1712r.     - parafianie dokupują trzeci dzwon

1718r.     - kościół wizytuje biskup włodzimiersko – brzeski obrządku greckiego

                  Leon Kiszka

1720r.     - międzyrzecanie realizują postanowienia synodu zamojskiego: w unickiej świątyni

                  wprowadzono  język polski, konfesjonały, organy, dzwonki, odmawianie różańca,

                   koronek  oraz założono Bractwo Różańcowe

1726r.      - kolejna wizytacja kościoła, w ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej

                  Częstochowskiej Królowej Polski

1737-65r. - funkcję proboszcza pełni ks. Bazyli  Miński

1742r.      - papież Benedykt XIV nadaje dla cerkwi  odpust na Święto Oczyszczenia NMP

                   w dniu 14 kwietnia

1752r.      - pożar niszczy katolicki kościół Św. Mikołaja, wierni obrządku łacińskiego

                   korzystają z cerkwi unickiej

1779r.      - w parafii odbywają się misje prowadzone przez Zakon Bazylianów

1781r.      - stara , zmurszała świątynia unicka zostaje rozebrana

1782-84r.- budowę murowanego kościoła w stylu barokowo-klasycystycznym, z pięcioma

                  ołtarzami finansuje książę Adam Czartoryski oraz Bractwo Różańcowe, 

                  wzniesiono również murowany parkan przed świątynią od strony Rynku

1786-1829r. – parafią zarządza ks. Mikołaj Kozakiewicz

1797r.       - w wyniku rozbiorów  świątynię podporządkowano diecezji chełmskiej

1813r.       - parafię wizytuje biskup chełmski Ferdynand Dąbrowa – Ciechanowski

1826r.       - wokół kościoła zbudowane zostaje kamienne ogrodzenie

1832-56r. - funkcję proboszcza parafii i dziekana unickiego pełni ks. Konstanty Wasilewski,

                   wielki patriota i zwolennik jedności Kościoła

1835r.      - część cmentarza przycerkiewnego zajmują Rosjanie pod budowę odwachu

                   policyjnego

1841r.      - ks. Konstanty Wasilewski  wznosi nową, murowaną dzwonnicę

1845r.      - pożar niszczy 71% ogólnej zabudowy miasta - cudowne ocalenie kościoła

1851r.      - parafianie bojkotują decyzję Komisji Rządowej o utworzeniu prorosyjskiej

                   szkoły unickiej

1858-74r. - lata pracy ks. proboszcza Andrzeja Horoszewicza to czas wielkiego  

                   patriotyzmu i prześladowań unitów

1861r.     - ludność Międzyrzeca wyznania łacińskiego i unickiego  bierze masowy

                   udział w manifestacji patriotyczno- religijnej

1865r.     - po upadku powstania styczniowego wzmogła się antypolska działalność Rosjan:

                   przy unickiej parafii  nakazano utworzenie szkoły   rosyjskiej,

                   na budowę której zabrano część placu należącego do cerkwi i rozebrano parkan,

                   zakazano kazań i śpiewów w języku polskim oraz usunięto organy co wywołało

                   opór parafian

1866-67r- na ludność unicką nałożono wysokie kary za nieprzestrzeganie nakazów władz

1871r.     - katolicka parafia Św. Mikołaja otrzymuje zarządzenie właz rosyjskich, aby 

                  wykreślić unitów z ksiąg Bractwa Różańcowego i odmówić im posług religijnych

1873r.    - ksiądz Andrzej Horoszewicz zostaje aresztowany przez Rosjan

1874r.    - w związku z bojkotowaniem przez ludność nowych, prorosyjskich administratorów

                 parafii unickiej następuje nasilenie prześladowań: katowanie, zmuszanie

                 do ciężkiej, bezsensownej pracy, kary finansowe, kontrybucja nałożona na parafię.

1875r.    - kolejny pożar niszczy centrum miasta, kościół, który ponownie ocalał zostaje

                  zamieniony na prawosławną cerkiew

l.80-te i 90-te XIX w. - Rosjanie wprowadzają zmiany w wyglądzie świątyni: przebudowują 

                     fronton, ustawiają bizantyjskie kopuły, a łaciński krzyż zastępują krzyżem

                     Św. Andrzeja; cerkiew świeci jednak pustkami, a ludność unicka ukrywa się

                     ze swymi praktykami religijnymi

1905r.     - po wydaniu przez cara Mikołaja II edyktu tolerancyjnego międzyrzeccy unici  

                  przechodzą na katolicyzm zasilając parafię rzymskokatolicką Św. Mikołaja

1915r.     - po ucieczce prawosławnego księdza z armią rosyjską nowi, niemieccy okupanci

                  zamieniają świątynię przy Rynku na areszt

1918r.     - kościół, na prośby byłych parafian, przeznaczony zostaje na schronienie

                 dla bezdomnych repatriantów z Rosji

1921r.     - biskup podlaski Henryk Przeździecki wydaje dekret o utworzeniu

                   samodzielnej parafii pod wezwaniem Opieki Świętego Józefa, której

                   pierwszym proboszczem zostaje wielki patriota ks. Władysław Augustynowicz

1923r.      - w wyniku gruntownej przebudowy świątynia zatraca cechy bizantyjskie,

                  dobudowana zostaje nawa poprzeczna, fasada odzyskuje dawny wygląd,

                  wzniesiona zostaje  też nowa brama i dzwonnica

16.XII.1923r. - biskup Czesław Sokołowski dokonuje poświęcenia przebudowanego

                         w stylu późnobarokowym kościoła i konsekruje trzy dzwony

1933r.      - proboszczem zostaje ks. Antoni Pacewski, który rozwija w parafii działalność

                   chrześcijańskich bractw i stowarzyszeń

1936r.      - w kościele instaluje się oświetlenie elektryczne

1941r.      - pod zarzutem konspiracji, gestapo aresztuje ks. A. Pacewskiego,

                   ks. M. Chęcińskiego, a także organistę F. Wacha

1941- 47r.- w trudnym okresie II wojny światowej oraz początkach rządów

                    komunistycznych w Polsce parafią zarządzali ks. Edmund Barbasiewicz

                    i ks. Władysław Błachnio

1947r.      - proboszczem zostaje ks. Franciszek Chwedoruk, który w ciągu trzech lat

                  dokonuje renowacji  częściowo zniszczonego w 1944r. kościoła, buduje grotę

                  Matki Boskiej z Lourdes, wznosi figurę Zbawiciela, a parafię poświęca

                  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

1951r.     - na wniosek władz komunistycznych ks. F. Chwedoruk opuszcza Międzyrzec

1951-56r.- najtrudniejsze lata kościoła katolickiego w Polsce  pomagają przetrwać

                  parafii Św. Józefa: ks. Franciszek Próchniewicz, ks. Witold Makarewicz

                  i ks. Kazimierz Marciszewski

1956r.     - do kościoła powraca ks. Franciszek Chwedoruk

1956r.     - ks. biskup Ignacy Świrski konsekruje trzy dzwony: Maryja, Józef, Stanisław

                 Kostka

1959r.    - parafię nawiedza kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

                 Królowej Polski

1964r.    - kierowanie parafią przejmuje ks. Henryk Majewski, za którego rządów

                 odrestaurowano i pozłocono ołtarze, a także zakupiono nowe stacje

                 Drogi Krzyżowej

1965r.     - w parafii odbywają się misje

1968r.     - następcą ks. H. Majewskiego zostaje ks. Jan Socha

1970r.     - probostwo obejmuje ks. Józef Grądzki, a parafię wizytuje

                  nowy biskup ordynariusz ks. dr Jan Mazur

1971r.     - w kościele wmurowana zostaje pamiątkowa tablica ku czci parafian

                  pomordowanych w latach II wojny światowej

1973r.     - zarządzanie parafią przejmuje ks. Kazimierz Korszniewicz, który

                 od samego początku prowadzi szeroką działalność religijną, społeczną

                  i patriotyczną, buduje nowe kościoły i pomniki- stałe znaki wiary

                  mieszkańców Podlasia

1976r.     -  przeprowadzona zostaje modernizacja kościoła , który wizytuje

                   ks. biskup Wacław Skomorucha

1977r.     - w parafii odbywają się prowadzone przez Jezuitów misje

1977r.     - biskup ordynariusz ks. dr Jan Mazur dokonuje poświęcenia

                  nowo pobudowanej plebanii

1980r.     - parafię nawiedza kopia obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej

1983r.     - w kościele, który wizytuje biskup ordynariusz ks. dr Jan Mazur

                  ustawiony jest nowy , marmurowy ołtarz ofiarny

1984r.     - świątynia wzbogaca się o cztery witraże figuralne

1985r.     - w związku z budową kościoła w Maniach powstaje tam nowa parafia

1986r.     - parafię nawiedza kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

1987r.     - dokonuje się złocenia ołtarzy oraz innych przedmiotów

                  służących jako wystrój wewnętrzny świątyni

1988r.     - parafię wizytuje  ks. biskup Wacław Skomorucha

1989r.     - w kościele rozpoczyna się odprawianie stałych Mszy Św. Za Ojczyznę

                  z okazji 3 Maja i 11 listopada

1992r.     - w związku z budową kościoła w Krzewicy powstaje tam nowa parafia

1992r.     - na terenie parafii rozpoczyna działalność kuchnia charytatywna oraz redakcja

                  terenowa Katolickiego Radia Podlasie

1993r      -  parafię wizytuje biskup ordynariusz ks. dr Jan Mazur

1994r.     -  w związku z budową kościoła p.w. Chrystusa Króla w Międzyrzecu następuje

                  zmiana rejonu parafii

1995r.     - przeprowadzony zostaje gruntowny remont kościoła i placu przykościelnego

1996r.     - parafię nawiedza figura Matki Boskiej Fatimskiej

1996r.     - przed kościołem zbudowany zostaje pomnik papieża Jana Pawła II ,

                  a na cmentarzu grzebalnym pomnik ku czci dzieci pomordowanych

                  pod sercem matki

1997r.     - wyświęcona zostaje nowa kaplica mszalna w Żabcach z granitowym ołtarzem,

                  na placu kościelnym znajduje się 14 kaplic Drogi Krzyżowej oraz pomnik

                  ku czci  Błogosławionych Męczenników Podlaskich, których relikwie

                  umieszczono  w świątyni

1997r.     - na terenie parafii rozpoczyna działalność grupa apostolska – Akcja Katolicka

1997r.     - parafia przeżywa Misje Ewangelizacyjne połączone z peregrynacją Krzyża

                  i relikwii Męczenników Podlaskich oraz kopii obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej

 

1998r.     - po kapitalnym remoncie budynek dawnej plebanii przeznaczony  zostaje

                 dla Sióstr Opatrzności Bożej

1999r.     - wyświęcona zostaje nowa kaplica mszalna w Halasach,

                 ogrodzona, z marmurowym ołtarzem, amboną i  posadzką, w świątyni

                 znajdują się relikwie Św. Faustyny 

1999r.     - w  centrum Międzyrzeca  powstaje pomnik 2000-lecia chrześcijaństwa,

                  a na placu kościelnym nowe stacje  Drogi Krzyżowej

2000r      - świątynia wzbogaca się o sześć nowych obrazów i dwa witraże, obok kościoła

                  powstaje stylowy ołtarz polowy oraz  kaplica  przedpogrzebowa

2000r.     - parafianie korzystają ze świetlicy duszpasterskiej w odbudowanym budynku

                  parafialnym przy ul. Warszawskiej  

2001r.     - przed kościołem zbudowany zostaje pomnik Prymasa Tysiąclecia

                  kardynała Stefana Wyszyńskiego

2002r.     - Krzyż ustawiony w Wysokim w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny i Kościoła

                  ma na celu pokrzepienie serc przyszłych pokoleń

2003r.     - parafię  wizytuje  biskup ks. dr Henryk Tomasik

2003r.     - przy szpitalu , który w czasie powstania styczniowego stanowił też miejsce walki,

                  wyświęcony zostaje pomnik ku czci poległych obrońców ojczyzny.

 

Opracowała  p. Małgorzata Pietruszka

Informacje

MSZE ŚWIĘTE


Niedziela:

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

Żabce: 9.00

Halasy: 10.15


Dzień powszedni:

6.30, 7.00, 18.00 (czas zimowy 17.00)

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
2089840